มาตรการป้องกัน Covid-19

สาส์นจากผู้บริหาร / มาตรการป้องกัน Covid-19

สาส์นจากผู้บริหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการแพร่ระบาดในประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมี ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้น่าจะใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน จนกว่าจะมีหนทางป้องกันได้ และถึงแม้ในขณะนี้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มในการควบคุมโรคไปในทางที่ดี พบผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็อาจกลับมาแพร่ระบาดได้อีกครั้ง ทางโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในกรณีที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ การเรียนรู้ตามความเหมาะสม

ดิฉันขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อาการดีขึ้นและหายขาดโดยเร็ววัน รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกท่าน ประเทศไทยและคนไทยทุกคนขอขอบคุณในความเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์ให้กระทบต่อประเทศและสังคมในภาพรวมให้น้อยที่สุด ดิฉันมองว่าโรงเรียนบุญจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศได้เช่นกัน ซึ่งทางโรงเรียนบุญจิตวิทยามีมาตรการป้องกัน และมาตรการรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

มาตรการป้องกัน

  • การตรวจคัดกรองวัดไข้ และตู้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับนักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา
  • การวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน และห้องประกอบการต่างๆภายในโรงเรียน
  • การทำความสะอาดในห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งจากหน่วยงานราชการและของทางโรงเรียน
  • การจัดสถานที่ การจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร ที่นั่งพัก พื้นที่ส่วนกลาง และรอบบริเวณโรงเรียน โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร (Social distancing)

ในส่วนของโรงเรียนบุญจิตวิทยา เราได้พยายามอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการออกมาตรการ ป้องกันและควบคุมต่างๆ ในทันทีและได้ให้การดูแลครูและนักเรียน ดิฉันมีความมั่นใจว่าทุกท่านจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความรู้ และด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ขอให้เราทุกคนมีความเอื้อเฟื้อและความสมัครสมานสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ต้องเว้นระยะห่างในการเข้าสังคม รวมทั้งมีกำลังใจที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบุญจิตวิทยา ดิฉันนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ ขอเป็นตัวแทนให้คำมั่นสัญญาว่าทางโรงเรียนจะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดี

นางชวาลา กันทอง
ผู้อำนวยการ