กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563  ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Last Update : 2020-02-25 16:32:22

visited : View