กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Last Update : 2020-02-17 12:29:32

visited : View