OPEN HOUSE & MERRY CHRISTMAS 2019

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยทางฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE & MERRY CHRISTMAS เพื่อเป็นการแสดงผลงานจาก การจัดการเรียนการสอน Project (Activity- based Learning) ของนักเรียนทุกระดับชั้น และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จึงได้จัดการนำเสนอผลงานทางด้านต่างๆของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนโปรแกรม msep การแสดงทางด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนต่างๆ ตลอดถึงการแสดงผลงานด้านภาษาและเทคโนโลยี ของนักเรียน  ส่วนในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ โดยผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายบริหารและ ครูบุคลากร ได้มีการจับฉลากมอบของขวัญวันปีใหม่ให้แด่เด็กด้วย

Last Update : 2019-12-27 16:21:05

visited : View