จัดการเนื้อหา

1. งานนโยบาย และแผนงาน 

  1.1 ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อ   รวบรวมจัดทำแผนพัฒนาหรือธรรมนูญโรงเรียน
  1.2 จัดทำรายละเอียดโครงสร้างแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
  1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  1.4 จัดทำปฏิทินของการปฏิบัติงานของฝ่าย
  1.5 รวบรวมข้อมูลประเมิลผล  และเสนอรายงานการปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้บริหาร
  1.6 กำกับติดตาม  และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
  1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

2. งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา   

  2.1 ตรวจสอบ  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจำปี
  2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
  2.3 วางแผนการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
  2.4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  และภายนอก

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา

  3.1 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและชี้ตัววัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
  3.2 วางแผนการพัฒนาการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  3.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3.4 ดำเนินการเรื่องการรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กร ภายนอก (สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา) 

4. งานวิจัย

  4.1 ดำเนินการวิจัยสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการทำงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
  4.2 สนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายงานอื่น ๆ
  4.3 รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  เผยแพร่ออกสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


visited : View